Přihlásit / Zaregistrovat se

Login
Heslo

Profil autora

Ghost Cop
(profil autora)

Ghost Cop

Dvouciferný počet let sloužím zákonu a lidu. Má důvěra v bezpečnostní aparát neustále klesá. Jsem ve zlatých.

Úvodem Městská policie, Celní správa ČR, Policie ČR

Níže uvedené řádky jsou sepsány z toho důvodu, aby zejména zájemci o rozšíření řad osob hájících a prosazující zákon (pro naše účely strážníci, policisté a celníci), našly základní informace pohromadě. To jim má dát okamžitou odpověď na některé jejich otázky, popř. jim umožnit otázku na dosud neprobírané lépe formulovat. Vše co je zde napsáno, je nutno považovat tak, jak to je – tedy za zlomek informací, které (a mnohé další) lze ve zmíněných i jiných zákonech vyčíst. Dále je třeba brát v potaz, že zákony se mění. Mj. i s ohledem na toto nelze zde uvedené informace považovat za závazné. Stav k: 14.01.2018.

Úvodem některé pojmy:

 

MP/OP – městská/obecní policie. Základní termín je „obecní policie“. Termín „městská policie“ se používá tam, kde onen sbor zřídila obec se statusem města nebo statutárního města nebo hl.m. Praha. V článku budeme používat zažitější pojem „městská policie“ či zkratku „MP“. Její činnost a fungování se řídí zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, dále např. zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tím však rozhodně nejsou vyjmenovány všechny právní předpisy.

 

CSČR – Celní správa České republiky. Její činnost a fungování se řídí zejména zákony č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dále např. zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tím však rozhodně nejsou vyjmenovány všechny právní předpisy.

 

PČR – Policie české republiky. Její činnost se řídí zejména zákony č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 141/1961 Sb., trestním řádem. Tím však rozhodně nejsou vyjmenovány všechny právní předpisy.

 

Obec – obec, městys, město, statutární město, hl.m. Praha

 

Sloužit – „pracovat“ pro státní bezpečnostní sbor dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Pracovat – „sloužit“ nebo pracovat u městské policie dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

__________________________________________________

 

Městská policie

Zřizuje ji každá obec, která se k tomu rozhodne. Městskou policii tvoří zaměstnanci na různých civilních pozicích, pak strážníci a strážníci čekatelé.

 

Je řízena starostou nebo pověřeným členem zastupitelstva nebo pověřeným strážníkem.

 

Je nejednotným sborem. Co obec to „originál“. Všechny MP se však musejí ve své režii a výkonu oprávnění vejít do stejných legislativních norem.

 

Vykonává svou působnost pouze v katastru zřizující obce. V jiných obcích (ale ve svém kraji) případně na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí zřizující a obcí žádající „služby“ městské policie.

 

Strážník čekatel – splnil požadavky k přijetí a je nyní v „učení“ na strážníka. Jde o tzv. ZOPku – základní odbornou přípravu. ZOP tvoří zpravidla mj. právní příprava, psychologická příprava, modelové situace, sebeobrana atd. Znalosti v závěru ZOPky prokazuje strážník čekatel formou zkoušky před komisí MVČR. Do doby zdárného složení zkoušek a vystavení osvědčení o způsobilosti pracovat jako strážník, nesmí strážník čekatel vykonávat oprávnění strážníka a ani prokazovat příslušnost k městské policii – nesmí nosit stejnokroj s odznakem na veřejnosti a průkaz strážníka městské policie by do té doby mít neměl.

 

Strážník – to je ten „policajt“, který složil zkoušky před komisí MVČR a může již vykonávat oprávnění strážníka a prokazovat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem, nebo průkazem. Strážník musí periodicky opakovat zkoušku před komisí MVČR jednou za 5 let. Zkoušku musí zdárně vykonat osoba max. 4x (1x jako čekatel, 3x jako strážník). Pak se osvědčení vydává na dobu neurčitou.

Strážník ve stejnokroji s odznakem s číslem, se vám na vaši žádost nemusí prokazovat průkazem.

 

Strážníkem může být (uvedu to, co považuji pro neznalce za nejdůležitější)

-          Občan ČR

-          věk 18+

-          zdravotně, psychicky a fyzicky způsobilý

-          vzdělání s maturitou a výše

-          trestně a přestupkově v pohodě (to je na delší povídání)

-          splnit zkoušku způsobilosti jako čekatel před komisí MVČR

 

Strážníci jsou povinni i v době mimo službu v mezích zákona provést zákrok nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je ohrožen život, zdraví nebo majetek.

 

Každý je povinen uposlechnout výzvy strážníka. Pokud se vám něco nelíbí, poslechnout musíte, stěžujte si později. Neuposlechnutí výzvy patří mezi přestupky.

 

Strážník může mj. (není toho málo)

-          chtít po vás doklady (totožnosti, vozidla, k podnikání…)

-          dát vám dýchnout nebo líznout

-          zastavit vás v dopravě

-          šácnout vás kvůli zbrani

-          zadržet vás a předvést na PČR

-          ptát se vás jako svědků např.

-          zakázat vám někam vstup nebo pohyb

-          pokutovat vás za celkem dost přestupků

-          měřit rychlost v dopravě

-          předvolat si vás na služebnu

-          vstupovat do provozoven i po zavírací době

 

Útvary

Městské policie nemají zákonem zřízené útvary. Mnohde si je však zřizují na základě vlastních vnitřních předpisů. Můžete se tak někde setkat s útvary psovodů, skupinami operativních zásahů na bázi zásahových jednotek, s říčními oddíly apod.

 

Celní správa České republiky

Jde o státní ozbrojený bezpečnostní sbor.  Personálně jej tvoří zaměstnanci civilní a příslušníci ve služebním poměru příslušníka bezpečnostních sborů zařazení k Celní správě.

Celní správa je tvořena Generálním ředitelstvím cel, dále celními úřady kopírujícími kraje + navíc celním úřadem Praha Ruzyně, zajišťujícím některé zvláštní kompetence na úseku cestovním a poštovním.

 

V čele CSČR stojí generální ředitel. V čele jednotlivých celních úřadů pak stojí jednotlivý ředitelé.

 

CSČR je jednotným sborem – všude by to mělo fungovat a vypadat stejně.

 

Svou působnost vykonává na území celé České republiky prostřednictvím celostátních a „krajských“ útvarů.

 

Celník – to je ten „policajt“ ve služebním poměru. Již do nástupu ke sboru má ze zákona (rozdíly mohou upravovat vnitřní předpisy) všechny oprávnění a povinnosti celníka. Je v zájmu, aby nový celník co nejdříve nastoupil na tzv. ZOPku, což je základní odborná příprava, nazývaná u CSČR Základní celní kurz. Zde se vyučuje mj. nějaká ta psychologie, právo (různé oblasti), cvičí se modelové situace, je výcvik a konají se zkoušky. Komise je složená ze zaměstnanců a příslušníků CSČR.

Celník nosí stejnokroj se sl. číslem popř. s ozdznakem se sl. číslem nebo se prokazuje služebním průkazem.

Obdobou lehkého odvaru opakovaných zkoušek strážníka MP, je zde tzv. služební zkouška. Ta se koná do tří let (většinou v řádu týdnů až měsíců před dovršením tří let služby) služby. Do této doby je služební poměr na dobu určitou. Po zdárném složení zkoušky se nastavuje již na dobu neurčitou. Zkouška se na rozdíl od pravidel pro MP opakovat nemusí. Zkouška platí i do jiných bezpečnostních sborů ve smyslu zákona č, 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Příklad – nastoupíte-li k hasičům, zde budete rok a půl, přejdete k Vězeňské službě, zde budete rok a půl (do té doby už musíte vykonat zkoušku) a vykonáte zkoušku, pak půjdete k Policii, tak tam ji už nebudete muset dělat a nastoupíte tam rovnou do služebního poměru na dobu neurčitou.

 

Celníkem může být (uvedu to, co považuji pro neznalce za nejdůležitější)

-          Občan ČR

-          věk 18+

-          zdravotně, psychicky a fyzicky způsobilý

-          vzdělání s výučním listem a výše

-          trestně a přestupkově v pohodě (to je na delší povídání)

-          nevykonává živnostenskou ani jinou výdělečnou činnost

 

Celníci jsou povinni i v době mimo službu v mezích zákona provést zákrok nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je ohrožen život, zdraví, majetek nebo svoboda.

 

Každý je povinen uposlechnout výzvy celníka. Pokud se vám něco nelíbí, poslechnout musíte, stěžujte si později. Neuposlechnutí výzvy patří mezi přestupky.

 

Celník může mj. (je toho opravdu mnoho)

-          chtít po vás doklady (totožnosti, od věcí, vozidel, zboží, pracovní smlouvy……)

-          dát vám líznout nebo udělat stěr

-          zastavit vás v dopravě i kdekoli jinde

-          zadržet vás a předvést na svůj objekt nebo na PČR

-          šácnout vás kvůli zbrani nebo věci na niž je omezení

-          ptát se vás jako svědků např.

-          kontrolovat poštu, balíky, dopravní prostředky, zavazadla

-          pokutovat vás za nemnoho přestupků

-          předvolat si vás na služebnu

-          vstupovat do provozoven i po zavírací době

-          provádět úkony trestního řízení

 

Útvary

CSČR nemá zákonem zřízené útvary. Vlastní režií má však zřízeno mnoho útvarů. Z těch, s nimiž se běžný občan nejčastěji setká jsou: Odd. kontrol výkonového a časového zpoplatnění (kontrola úhrady mýta a dálničních známek), Mobilní dohled (kontroly, zda nevezete něco, co nesmíte, kontroly přepravy zboží zatíženého spotřební daní, ostraha finančních úřadů a jejich zaměstnanců u vybraných činností).

Dále jsou zřízeny i speciální útvary, které zajišťují úkony trestního řízení v postavení policejního orgánu a fungují obdobně jako útvary zařazené pod Skupinou kriminální policie a vyšetřování u PČR, ovšem pouze u některých trestných činů, souvisejících zejména s krácením daně a pašováním. Jelikož jsou pověřené útvary CSČR v postavení policejního orgánu, i ony jsou povinny vedle vyhledávání a předcházení trestné činnosti také přijímat a prověřovat (případně postupovat) oznámení o páchání trestné činnosti.

 

Celní správa asi nejvíce zajišťuje výběr cla a daní. Daně a clo jsou fiskálním příjmem státu. Zajímavostí je např. to, že CSČR se mimo mnoha dalších činností podílí také na radiační ochraně ČR. Z hranic CSČR zmizela v roce 2005, přičemž od té doby klesl počet celníků o mnoho tisíc, výkon činnosti se přesunul do vnitrozemí a CSČR dostala mnoho nových kompetencí. Nové kompetence a činnost ve vnitrozemí jsou zpravidla určovány harmonizací předpisů EU.

 

 

Policie České republiky

Jde o státní ozbrojený bezpečnostní sbor.  Personálně jej tvoří zaměstnanci civilní a příslušníci ve služebním poměru příslušníka bezpečnostních sborů zařazení k Policii.

Policie je tvořena Policejním prezidiem, krajskými ředitelstvími kopírujícími kraje, celostátními útvary a útvary zřízenými v rámci kraje. K celostátním útvarům patří zejména útvary patřící do Skupiny kriminální policie a vyšetřování. Dále např. ÚRNa – Útvar rychlého nasazení, který si lidé mimo obor často pletou se zásahovou jednotkou, která obdobná, to ano, ale úkoly a prostředky se více či méně liší.

 

V čele PČR stojí policejní prezident (někdy i dva :-D). V čele jednotlivých krajských ředitelství pak jednotlivý ředitelé.

 

PČR je jednotným sborem – všude by to mělo fungovat a vypadat stejně.

 

Svou působnost vykonává na území celé České republiky prostřednictvím celostátních a „krajských“ útvarů.

 

Policista – to je ten ve služebním proměru. Již do nástupu ke sboru má ze zákona (rozdíly mohou upravovat vnitřní předpisy) oprávnění a povinnosti všechny. Je v zájmu, aby nový policista co nejdříve nastoupil na tzv. ZOPku, což je základní odborná příprava. Zde se vyučuje nějaká ta psychologie, právo různých oblastí, cvičí se modelové situace, je výcvik a konají se zkoušky. Komise je složená ze zaměstnanců a příslušníků PČR.

Policista nosí stejnokroj se sl. číslem popř. s odznakem se sl. číslem nebo se prokazuje služebním průkazem.

 

Obdobou lehkého odvaru opakovaných zkoušek strážníka MP, je zde tzv. služební zkouška. Ta se koná do tří let (většinou v řádu týdnů až měsíců před dovršením tří let služby) služby. Do této doby je služební poměr na dobu určitou. Po zdárném složení zkoušky se nastavuje již na dobu neurčitou. Zkouška se na rozdíl od pravidel pro MP opakovat nemusí. Zkouška platí i do jiných bezpečnostních sborů ve smyslu zákona č, 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Příklad – nastoupíte-li k hasičům, zde budete rok a půl, přejdete k Vězeňské službě, zde budete rok a půl (do té doby už musíte vykonat zkoušku) a vykonáte zkoušku, pak půjdete k Policii, tak tam ji už nebudete muset dělat a nastoupíte tam rovnou do služebního poměru na dobu neurčitou.

 

 

Policistou může být (uvedu to, co považuji pro neznalce za nejdůležitější)

-          Občan ČR

-          věk 18+

-          zdravotně, psychicky a fyzicky způsobilý

-          vzdělání s výučním listem a výše

-          trestně a přestupkově v pohodě (to je na delší povídání)

-          nevykonává živnostenskou ani jinou výdělečnou činnost

 

 

Policisté jsou povinni i v době mimo službu v mezích zákona provést zákrok nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je ohrožen život, zdraví, majetek nebo svoboda.

 

Každý je povinen uposlechnout výzvy policisty. Pokud se vám něco nelíbí, poslechnout musíte, stěžujte si později. Neuposlechnutí výzvy patří mezi přestupky.

 

Policista může mj. (je toho opravdu mnoho)

-          chtít po vás doklady (totožnosti, od věcí, vozidel, zboží, pracovní smlouvy……)

-          dát vám dýchnou nebo líznout

-          zastavit vás v dopravě i kdekoli jinde

-          zadržet vás a předvést

-          šácnout vás kvůli zbrani

-          ptát se vás jako svědků např.

-          pokutovat vás za hodně přestupků

-          předvolat si vás na služebnu

-          vstupovat do provozoven i po zavírací době

-          provádět úkony trestního řízení

 

Útvary

K útvarům viz výše. Jmenovitě mezi známé a v médiích frekventované útvary patří např. PMJ – Pohotovostní motorizovaná jednotka, SPJ – Speciální pořádková jednotka, zaniklý ÚOOZ – Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, NPC – Národní protidrogová centrála.

 

Obecně

Psychickou způsobilost ověřuje psycholog daného sboru, kam se hlásíte. Neúspěch nevylučuje to, že uspějete u jiného sboru. Psychotesty jsou všude takřka stejné.

 

Fyzickou způsobilost si ověří výcvikáři v daném sboru. Neúspěch nevylučuje to, že uspějete u jiného sboru, ale vzhledem k tomu, že je to všude zase takřka stejné, tak nevím nevím. To je věc, na kterou byste měli být a můžete být řádně připraveni.

Zdravotní způsobilost může představovat problém. Obecně mi přijde, že všude chtějí nadčlověky. Lidský druh je zdravotně v háji, ale požadavky jsou jaké jsou. Vím o dost případech, kdy chtěli adepta vyhodit s hodnocením nezpůsobilý jen proto, že sám posudkový lékař neotevřel vyhlášku o zdravotní způsobilosti a pouze intuitivně hodnotil. Odvolání s argumentací pak bylo vyhověno.

 

Celkově složitější výše uvedené prověrky mají hasiči.

 

Na rozdíl od státních ozbrojených sborů a sil, nemůže strážník do dovršení věku 21 let a s tím spojeným zbrojním průkazem na skupinu „D“ nosit zbraň. U státních složek není třeba zbrojního průkazu. Každá složka ručí za to, že její příslušník se se zbraní chová bezpečně a umí s ní, sama. Věk nehraje roli.

 

Řídit vozidlo s právem přednostní jízdy se smí od 21 let a se zvlášť ověřenou zdravotní způsobilostí.Komentáře k článku nevyjadřují názor majitele resp. provozovatele stránek, jejich obsah není upravován. Příspěvky však mohou být smazány, pokud budou vulgární, xenofobní, rasistické či budou v rozporu s právním řádem ČR.
Odkazy vkládejte bez "http://", jinak se váš příspěvek z důvodu ochrany proti spamu nezobrazí.

jméno
heslo


 
O serveru Redakce Kontakty Inzerce Nápověda Podmínky

tvorba www stránek emocio